Słownik Pojęć

ADEP - Autoryzowany Dystrybutor Ekotermu Plus

BONG - Bazowy Olej Napędowy Grzewczy

Gęstość - wielkość fiz. charakteryzująca rozkład przestrzenny rozważanej wielkości fiz., np. masy, siły, pędu, energii, ładunku elektrycznego; dla rozkładu jednorodnego równa stosunkowi danej wielkości w rozważanym obszarze do objętości tego obszaru; dla rozkładu niejednorodnego g. określa się w danym punkcie i stanowi ona granicę tego stosunku, gdy objętość rozważanego obszaru (zawierającego dany punkt) dąży do 0; np. dla substancji jednorodnej g. masy (masa właściwa) ρ = m/V (jednostki: kg/m3, kg/l, g/cm3). (źródło PWN; http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3905205)

Lepkość - właściwość płynów polegająca na powstawaniu w nich naprężeń stycznych, zależnych od prędkości odkształcenia elementów płynu; uwarunkowana ruchami termicznymi i oddziaływaniami międzycząsteczkowymi, wiąże się z transportem pędu w poprzek przepływu wywołanym cieplnym ruchem cząsteczek. (źródło PWN; http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3931719)

Olej opałowy - olej stosowany do celów energetycznych. Ciężki olej opałowy to mieszanina produktów pozostałościowych z destylacji próżniowej, lekki to mieszanina destylatów średnich z destylacji atmosferycznej

ONG - Olej Napędowy Grzewczy

Parafina - mieszanina stałych węglowodorów nasyconych, biała lub żółta substancja o temperaturze topnienia 40–60°C; odporna na działanie kwasów i zasad; stosowana do wyrobu kremów, świec, smarów, jako forma opakowania produktów spoż. (np. serów). (źródło PWN; http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3954220)

ppm - (parts per million) części na million – jednostka którą określamy zawartość siarki w paliwach

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

URE - Urząd Regulacji Energetyki

Wartość opałowa - ciepło uzyskane ze spalenia jednostkowej masy lub objętości paliwa; wyrażana w J/kg, J/m3. (źródło PWN; http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3951238)

Węglowodory - związki organiczne zbudowane z węgla i wodoru. Ropa naftowa i gaz ziemny są mieszaninami węglowodorów

Zawartość siarki w ropie naftowej - średni procent siarki w danym gatunku ropy naftowej. Ogólnie: wyższa ilość siarki w ropie naftowej powoduje, że cena ropy jest niższa