Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego ORLEN Paliwa Sp. z o.o., są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego ORLEN Paliwa Sp. z o.o., pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do ORLEN Paliwa. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie ORLEN Paliwa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Widełce, Widełka 869, 36-145 Widełka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Rzeszowa XII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000126258, numer NIP: 814-10-19-514, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 81 280 000,00 zł.